22.03.2012 - 16:34
Okunma (1068)
Yorum (0)
Paylaş

İlçe Müdürleri de Sendika Hakkı İstiyor

İlçe Müdürleri de Sendika Hakkı İstiyor

 

4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunun da Değişiklik yapılması ile ilgili taslak metin...

 

 

 

İl ve ilçe teşkilatlarının en üst amirleri ile yardımcılarının sendikalara üye olabilmesi ile ilgili UEYDER Başkan Yardımcısı ve sitemiz yazarı Davut ÇALIŞKAN’ın hazırladığı 4688 sayılı Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi taslağını yayınlıyoruz. Böyle bir teklifin yasallaşması halinde ilgili yöneticiler sendikalara kurucu üye veya üye olabileceklerdir. Amirlerin örgütlenmesi önünde ki engel kaldırılmış olacaktır.

 

25/06/2001 TARİHLİ VE 4688 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI

KANUNUN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

 

MADDE 1- 25/06/2001 Tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunun 15. Maddesinin c) bendinde sendika üyesi olamayacaklar başlığı altında yer alan

 

… İl ve ilçe teşkilâtlarının en üst amirleri ile bunlara eşit veya daha üst düzeyde olan kamu görevlileri, ibaresi kanun metninden çıkarılmıştır.

 

MADDE 2- Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğü girer.

 

MADDE 3- Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

GENEL GEREKÇE

İnsanların vazgeçilmez, devredilmez ve dokunulmaz doğal hakları vardır. İnsan hakları içinde yer alan “örgütlenme hakkı” uluslararası birçok temel belgede doğal hak olarak düzenlenmiştir. Avrupa Birliği Temel Haklar Bildirgesinin 12. Maddesinde,  “herkesin kendi çıkarlarını korumak için sendika kurma ve sendikalara girme hakkını”; İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin 23. maddesi “herkesin, çıkarını korumak için sendika kurma veya sendikaya üye olma” hakkını düzenlemiştir. Ülkemizin de imzaladığı Uluslararası Çalışma Örgütünün 87 nolu sözleşmesinin 2. bölümünde ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin   11. maddesinde örgütlenme özgürlüğü açık bir şekilde düzenlenmiştir. Avrupa Sosyal Haklar Şartı’nın (Avrupa Sosyal Haklar Sözleşmesi) 5. Maddesinde de,  “sözleşmeci taraflar çalışanların ve çalıştıranların ekonomik ve sosyal çıkarlarını korumak için, yerel, ulusal ve uluslararası örgütler kurma veya bu örgütlere üye olma özgürlüğünü sağlamak ve geliştirmek amacıyla, ulusal mevzuatın bu özgürlüğü zedelemesini veya zedeleyici biçimde uygulanmasını önlemeyi yükümlenirler” düzenlemesi ile örgütlenme hakkı düzenlenmiştir.

Bu sözleşmelerde genel olarak, örgütlenme hakkının kullanılması, ulusal güvenliğin, kamu emniyetinin korunması, kamu düzeninin sağlanması ve suç işlenmesinin önlenmesi, sağlığın veya ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amaçlarıyla ve ancak kanunla sınırlanabilir, hükümleri bulunmaktadır.

 

İl/ilçe teşkilatlarının en üst düzeyde ki amirlerinin ve yardımcılarının sendikalara üye olması halinde üst paragrafta belirtilen hususlar gibi bir problem meydana gelmeyecektir. Bir il/ilçe milli eğitim müdürünün, il milli eğitim müdür yardımcısının, tarım müdürünün vb. amirlerin sendikalara üye olması kamu düzeninin işleyişini bozmayacaktır.

 

Yeni bir anayasanın hazırlıklarının yapıldığı bir dönemde, örgütlenme özgürlüğünü ilgilendiren anayasa maddelerinin de ele alınması, Ülkemizde demokratikleşme çabaları bakımından büyük bir önem arz etmektedir. Eşitlikçi, demokratik, özgürlükçü, katılımcı, ekonomik, kültürel ve sosyal hakların ön plana çıkarılacağı bir Anayasa’nın yapılması çalışmalarının devam ettiği bir dönemde, çalışanların örgütlenmesi önünde ki engeller kaldırılmalıdır. Anayasanın 51. Maddesi “Çalışanlar ve işverenler, üyelerinin çalışma ilişkilerinde, ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek için önceden izin almaksızın sendikalar ve üst kuruluşlar kurma, bunlara serbestçe üye olma ve üyelikten serbestçe çekilme haklarına sahiptir. İşçi niteliği taşımayan kamu görevlilerinin bu alandaki haklarının kapsam, istisna ve sınırları gördükleri hizmetin niteliğine uygun olarak kanunla düzenlenir.” Hükmü bulunmaktadır. Yine Anayasamızın 90. Maddesinde “ Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası andlaşmalar kanun hükmündedir. Bunlar hakkında Anayasaya aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesine başvurulamaz. (Ek cümle: 7/5/2004-5170/7 md.) Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası andlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası andlaşma hükümleri esas alınır.” Denilmektedir.

 

4688 sayılı kamu görevlileri sendikaları hakkında ki kanunun uluslar arası sözleşmelerde yer alan hükümlere uygun olarak değiştirilmesi zorunlu hale gelmiştir. Anayasamızın 90. Maddesi gereği bu değişiklik gerçekleştirilmelidir.

 

Bu amaçla hazırlanan Kanun Teklifi ile ;

 

İl ve ilçe teşkilatlarının en üst düzeyde amirleri ile yardımcılarının sendikalara üye olabilmeleri öngörülmektedir.

 

MADDE GEREKÇESİ

MADDE               1- 4688 sayılı Kamu görevlileri sendika kanunun 15. Maddesinin c) bendinde sendikaya üye olamayacaklar konu başlığında değişiklik yapılarak; İl ve ilçe teşkilâtlarının en üst amirleri ile bunlara eşit veya daha üst düzeyde olan kamu görevlileri sendikalara üye olma, sendika kurma hakkına kavuşturulması sağlanmaktadır.

 

MADDE 3- Yürürlük maddesidir

MADDE 4- Yürürlük maddesidir.

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

 

İl ve ilçe teşkilatlarının en üst düzeyde amirleri ile yardımcılarının sendikalara üye olabilmeleri amacıyla hazırlanan 25/06/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunun un 15. Maddesinin c) bendinde Değişiklik yapılması Hakkında Kanun teklifi gerekçesi ile birlikte ekte sunulmuştur.

 

Gereğini saygılarımla arz ederim.

 

… Milletvekili

 

 

personelmeb

Keyword : İlçe Müdürleri de Sendika Hakkı İstiyor haberi , İlçe Müdürleri de Sendika Hakkı İstiyor oku , İlçe Müdürleri de Sendika Hakkı İstiyor konusu , İlçe Müdürleri de Sendika Hakkı İstiyor hakkında , İlçe Müdürleri de Sendika Hakkı İstiyor manşeti , İlçe Müdürleri de Sendika Hakkı İstiyor perde arkası , İlçe Müdürleri de Sendika Hakkı İstiyor olayı , İlçe Müdürleri de Sendika Hakkı İstiyor son dakika , İlçe Müdürleri de Sendika Hakkı İstiyor

Henüz Yorum Yok.
İlk Yorum Yapan Siz Olmak İstermisiniz.


(Güvenlik İçin Max:750 Karakter)
Kalan Karakter Sayısı

Öğretmenin Haber Kaynağı İletişim:ogretmendenhaber@hotmail.com