18.03.2012 - 23:23
Okunma (1146)
Yorum (0)
Paylaş

Yer Değiştirme Hakkı Verilmelidir!

Yer Değiştirme Hakkı Verilmelidir!

Uzun süre aynı yerde aynı işleri yapan memurlarda zamanla mesleki körelmeden kaynaklanan verimsizlikten bahsedilir. Bu gerekçeyle zorunlu yer değiştirmeler yapılır.

Bazı İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde Durum

 

 

 

Burada sunacağımız örnek olaylar tamamen yaşanmış gerçeklerden alınmıştır. İletişim ve ileri demokrasi çağında bulunduğumuz bu zamanda yönetimlerin daha verimli, huzurlu tekamülcü çalışması için bilgi paylaşımı amacıyla yazılmıştır. Bazı kimseleri rencide etmek gibi bir amacımız asla bulunmamaktadır.

 

 

 

-Bir il milli eğitim müdürü basına verip veriştiriyor: İki şube müdürünü bir araya getiremiyorum.

 

-Bir il yöneticisi yakınıyor: İller arasında Türkiye sonuncuları arasında olmayı hazmedemiyorum. Fakat sonunculuktan kurtulmak için kimse çaba göstermiyor. Ben çalışıyorum, beni de engelliyorlar. İşten anlamayan müdür tarafından pazifize edildim.

 

-Kurumumda en iyilerden olduğum için sürekli olarak ayağımı kaydırmaya çalışıyorlar. Amirlerim de bu konuda basiret sahibi değiller. Her zaman iftiralara ve psikolojik tacizlere maruz kalıyorum. İftira atılmasından korktuğum için geç saatlere kadar çalışmaktan çekiniyorum.

 

-Çalışma arkadaşlarımın ikisi önünde imzaladığım bir kâğıdı, imzalamadığım yönünde tutanak tutarak olaydan habersiz kişilere de imzalatarak şikayetçi oluyorlar. Böyle kişilerle takım ruhu içinde iş yapmak çok zor. Bu sahtekârları gördükçe tiksiniyorum. Bu tiksindiğim kişilerle aynı kurumda çalışmak ve başarılı olmak imkansız.

 

-Katıldığım komisyonda bütün itirazlarıma ve koyduğum şerhe rağmen yanlış karar alıyorlar. Aradan bir hayli zaman geçtikten sonra yanlıştan dönerek aksi yönde karar alıyorlar. Böylece Devlet maddi ve manevi olarak zarar görüyor. Fakat ne hikmetse doğruyu söylediğim için komisyon kararına şerh koymaktan soruşturma geçiriyorum. Devleti ve karar konusu kişileri zarara uğratanlar ise hiçbir soruşturma geçirmiyor. Komisyon toplantılarında hangi iftiraya uğrayacağınızı kestirmek güç. Böyle adaletsiz ve mobbing ortamında görev yapmak stresiyle mide rahatsızlığı çekiyorum.

 

-İl milli eğitim müdürü ayrımcılık yapıyor. Bazen bunun için kanun bile çiğneniyor.

 

-Adam hiç doğru iş yapmıyor fakat hiç disiplin cezası almamış. Ben ise hiçbir yanlışım olmadığı halde sürekli olarak soruşturma geçirip disiplin cezası alıyorum.

 

-Kurumumuzda bütün işlerini ayırım üzerine kurgulamış bir kişinin sürekli olarak benimle ve bazı personelle didişmesinden, ayağımızı kaydırmaya çalışmasından bıktım ve sonunda ben de ona hakaret ve iftira davası açtım. Mahkemelik olduk.

 

-Öyle adamlar var ki; müdür olmuş fakat işten anlamıyor. Böyle kişilerle çalışmak insana şevk vermiyor. Hasta ediyorlar. Müdürlerin performansını ölçmek için hastalık istatistiklerine de bakmak lazım. Personeli çok hastalanan müdür kurum için tehlikelidir.

 

-Vali benden konusu suç teşkil eden bir iş yapmamı istedi. Ben de sorumluluk almadığım için kara listeye yazıldım. Kurumda bazı yöneticiler bu yüzden bana cephe aldılar. Bazıları da bana yaklaşmaktan korkmaya başladılar. Fakat personelin büyük bir kısmı yanlış iş yapmadığımdan dolayı daha saygılı olmaya başladı.

 

-Adam geçici görevlendirme yönetici. Mevzuatı bilmiyor. Kendisini müstafi duruma düşürmüş. Kendisinin durumunu anlatıp, kurtulmanın çözümünü söylüyorsun. Kafa basmıyor; gidip şikayetçi oluyor. Al sana soruşturma. Gerçek anlaşılsa da önyargı değişmiyor.

 

 

 

Bazı Kurumlar Açık Ceza Evi

 

 

 

Liyakatsiz ve kariyersiz müdürlerin başında bulunduğu kurumların açık ceza evinden farkı yoktur. Bunların emri altında çalışan kişilerin Allah yardımcıları olsun. Bu kişiler kurum çalışanlarına madden ve manen zarar vermektedirler. Tabii ki onları oraya getirenlerin de zarar göreceğini söylemeye gerek yok. Bir şey demek isteyen O’na değil; O’nu oraya getirene söyler.

 

Yukarıda bahsedilen adaletsizliklerin ve kötü yönetim örneklerinin bir kaçı bazı kurumlarda bulunmaktadır. Hatta bu olayların tamamının birlikte yaşandığı iller vardır. Bu durumlardan biri ile karşılaşan bir personel için en iyi çözümlerden biri o ortamdan uzaklaşmaktır. Fakat nasıl?

 

Her hangi bir yere yer değiştirerek atanma yolları trafiğe kapatılmıştır. Yaşanan her türlü kıskançlık, çekememezlik, dünya görüşü, yandaşlık, kul hakkını gözetmedeki farklı tutum ve davranışlar nedeniyle bazı yöneticiler pasifize edilmekte, dışlanmakta, itibarsızlaştırma ve mobbing boyutuna ulaşan psikolojik tacizler uygulanmaktadır. Buradan çıkış ise yasaktır.

 

 

Psikolojik Taciz Davalarında Artış

 

İl milli eğitim müdürlüklerinin yönetimi Ankara’dan nasıl görünür bilmem ama; bazılarında hiç de iyi değil. Mobbing boyutunda kötü ilişkiler vardır. Bakanlık öğretmenlere ve denetmenlere uyguladığı yer değiştirme hakkını bu gibi durumlardan bir çıkış kapısı olarak taşra yöneticilerine de vermesi halinde bir çok sorun kendiliğinden çözülecektir. Aksi halde mobbing davaları peş peşe açılacaktır.

 

 

Uygulanmayan Mevcut Yer Değiştirme Mevzuatı

 

 

 

652 sayılı KHK yayımlandıktan sonra taşra teşkilatı personeli arasında il milli eğitim müdürlerinin haricindeki personelinin ataması Bakan tarafından yapılacağı ve Bakanın gerekli görmesi halinde valilere devredebileceği belirtilmiştir.

 

Öğretmenlerin zaten her yıl yer değiştirmeleri sistematik bir işleyiş içerisinde yapılmaktaydı. Bunların il içi yer değişikliği bekleme süresi 2 yıldan 3 yıla çıkarılmış iller arası ise 3 yıl olarak değiştirilmeden bırakılmıştır. Öğretmenlerin özür durumu atamaları sadece yazın yapılacağı yönünde değiştirilmiştir. Fakat bu kanun maddesi Bakanlıkça delinerek eş durumu özür atamaları 2012 yılı Şubatında yapılmıştır.

 

Genel idare hizmetlerindeki şef kadrosunda ve daha alt kademedeki diğer memurlar ve yardımcı hizmet sınıfındaki personelin ise atamaları 5442 sayılı Kanun kapsamında valilikler arasında yapılmaktadır. Atanmak istediği ilin kabul etmesi ve halen çalışmakta olduğu ilin muvafakat vermesiyle yer değişikliği yapılabiliyor.

 

Eğitim denetmenlerine hem zorunlu ve hem de isteğe bağlı olarak yer değiştirme hakları kullandırılıyor.

 

İl millî eğitim müdürü, il eğitim denetmeni, ilçe millî eğitim müdürü, il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri şube müdürü, okul ve kurum müdürü ile okul ve kurum müdür başyardımcısı ve yardımcısı olarak görev yapanların rotasyona tabii olacağı 652 sayılı KHK ile tescil edilmiştir.

 

Devlet Memurlarının aynı kurum içinde yer değiştirme suretiyle atanmalarını sağlamak amacıyla Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik düzenlenmiştir.

Yardımcı Hizmetler Sınıfına dahil memurlar hariç bütün MEB memurları bu Yönetmelik hükümlerine tabiidir.

Yönetmeliğin 2. Bölümünde Yer Değiştirme Suretiyle Atanmaya İlişkin Genel Esaslar düzenlenmiştir.

Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Dönemleri başlığı altındaki 8. Maddede; “Yer değiştirme sureti ile atanmalar her yılın Haziran-Eylül döneminde yapılır. Ancak, iş mevsimi bu dönemi kapsayan hizmetler için Mart ve Ekim ayları esas alınır.” Denilmiştir.

Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarda Gözönünde Bulundurulacak Hususlar 9.;

Hizmetin Gereği Olarak Yapılabilecek Yer Değiştirmeler 11.;

Memurun İsteği Üzerine Yapılabilecek Yer Değiştirmeler 12.;

Memurun Yer Değiştirme Suretiyle Atanamayacağı Hizmet Yerleri 15. maddelerde;

Yer Değiştirme Sureti İle Atanmaya İlişkin İşlemler 3. Bölümde düzenlenmiştir.

Düzenlenmesine düzenlenmiş fakat uygulanmamaktadır. Bu mevzuat bu haliyle uygulanmalı. Uygulanamıyorsa yeniden düzenleme yapılmalı.

 

Psikolojik Baskının Hukuki Boyutu

 

Amir, iş yerinde iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak, personelin kişiliğini korumak, saygı göstermek ve iş yerinde dürüstlük ilkelerine uygun bir düzen sağlamakla hükümlüdür.

Mobbing, sistemli ve artarak uygulanan, mağduru yıldırmaya yönelik, devamlılık arz eden, tekrarlanan, eşitsiz güç ilişkisine dayanan davranışlar bütünü olarak tanımlanmaktadır ve bazı ülkelerde mobbingci yöneticilere ciddi yaptırımlar uygulanmaktadır.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 23.06.2008 tarih ve E.: 2007/42976, K.: 2008/17137 nolu kararında Mobbing kavramı; “işyerinde bireylere üstleri, eşit düzeyde çalışanlar ya da astları tarafından sistematik bicimde uygulanan her tür kötü muamele, tehdit, şiddet, aşağılama gibi davranışları içerir.” Şeklinde tanımlanmıştır.

Danıştay 1. Dairesi’nin 09.02.2011 tarih ve E.: 2011/99, K.: 2011/253 nolu kararında; davacının talebiyle ilgili, “görüşülen bir konuda karar alınamamasından dolayı sorumluluğu olanların Türk Ceza Kanununun 257. maddesi gereğince “görevi kötüye kullanmak” suçundan  yargılanmalarına karar verilmiştir.

Yargıtay’ın mobbingi açıkça kabul ederek uygulayan işveren aleyhine manevi tazminata hükmettiği bilinmektedir. Bu kararlarının bir tanesinde sebepsiz gerginlik çıkartan, duygusal baskı uygulayan, personelden defalarca yazılı savunma isteyen ve üç kez kınama cezası verip çalışanın psikolojisini bozan amirin aleyhine manevi tazminata hükmedilmiş ve verilen kınama cezalarının haksız olduğuna hükmedilmiştir.

01 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girecek 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 417. Maddesinde; İşveren, her türlü önlemleri almakla yükümlü tutularak kişilik haklarının ihlaline bağlı zararların tazmininin, sözleşmeye aykırılıktan doğan sorumluluk hükümlerine tabi olduğu belirtilmiştir.

 

Sonuç olarak; huzurlu ve kaliteli bir iş yaşamının tesisi için insanların barınma, yeme, içme gibi temel ihtiyaçlarının karşılanmasının yanı sıra psikolojik olarak yıpranmaması ve huzur içerisinde çalışmaları gerekmektedir. Bu nedenle hukuk, insanların bu beklentilerini en üst düzeyde karşılamak durumundadır.

 

 

İsteğe Bağlı Yer Değiştirmek Taşra Teşkilatı Yöneticilerinin de Hakkıdır

 

 

 

Milli Eğitim Bakanlığı taşra teşkilatı personelinden öğretmen ile okul yöneticileri ve eğitim müfettişlerinin (denetmenlerinin) atama ve yer değiştirmeleriyle ilgili düzenlemeleri bulunmasına; yardımcı hizmetler sınıfındaki çalışanların da 5442 sayılı Kanun kapsamında rahatça yer değiştirmelerinin yapılmasına rağmen; GİH sınıfındaki milli eğitim müdür yardımcıları, ilçe milli eğitim müdürleri ve şube müdürlerini kapsayan yöneticiler için böyle bir düzenlemenin olmaması ve bütün atama ve yer değiştirmeleri sınırsız bir yetki ve keyfiyet içerisinde yapmakta olması hukuk devletlerindeki uygulamalarla, eşitlikle, uygulamaların genelliği ile açıklanabilecek bir durum değildir. Ve hele hele bazı adamını bulan kişilere sınırsız olarak yer değiştirme hakkı verilirken personelden böyle bir hakkın esirgenmesi Kamu vicdanını yaralamaktadır. Bu yaralar Devletimizin bekasını tehdit boyutuna ulaşmadan sarılmalıdır. Yaraların sarılması başta Kamu çalışanlarının olmak üzere her Türkün vatandaşlık görevidir.

 

 

 

Ali COŞKUNER

 

Eğitim Yöneticisi

 

Keyword : Yer Değiştirme Hakkı Verilmelidir! haberi , Yer Değiştirme Hakkı Verilmelidir! oku , Yer Değiştirme Hakkı Verilmelidir! konusu , Yer Değiştirme Hakkı Verilmelidir! hakkında , Yer Değiştirme Hakkı Verilmelidir! manşeti , Yer Değiştirme Hakkı Verilmelidir! perde arkası , Yer Değiştirme Hakkı Verilmelidir! olayı , Yer Değiştirme Hakkı Verilmelidir! son dakika , Yer Değiştirme Hakkı Verilmelidir!

Henüz Yorum Yok.
İlk Yorum Yapan Siz Olmak İstermisiniz.


(Güvenlik İçin Max:750 Karakter)
Kalan Karakter Sayısı

Öğretmenin Haber Kaynağı İletişim:ogretmendenhaber@hotmail.com